Cách trang trí cây thông Noel ??p trong ?êm Giáng sinh

5 (100 %) 1 votes

Giáng sinh là ngày l? l?n c?a nh?ng ng??i theo ??o công giáo nh?ng ngày càng ???c ph? bi?n trên toàn Th? Gi?i. T?i Vi?t Nam, k? c? không theo thiên chúa giáo nh?ng chúng ta c?ng ?ã quá quen v?i hình ?nh ông già Noel, nh?ng b? ?? ??, tr?ng hay cây thông. T? nh?ng ngày ??u tháng 12 d??ng l?ch, nhi?u gia ?ình ?ã t?t b?t chu?n b? cho l? Giáng sinh cho th?t ??p và ?n t??ng. B?n ?ã có ý t??ng nào cho cây thông Noel ch?a? Hãy cùng tham kh?o các cách trang trí cây thông cho Giáng sinh n?m nay nhé!

Hi?n nay nhi?u ng??i v?n r?t ?a chu?ng phong cách trang trí cây thông Noel c? ?i?n. Theo ?ó cây thông th??ng ??t t?i v? trí g?n lò s??i ho?c nh?ng hình ?nh t??ng tr?ng cho lò s??i, g?n ?ó s? treo nh?ng chi?c t?t ??ng quà.

Phong cách trang trí này s? không th? thi?u giá n?n g?n hoa lá, l? hoa màu ?? ho?c tr?ng, vòng nguy?t qu? lá thông.

Trên cây thông ??t trong phòng s? ???c g?n nh?ng qu? c?u l?p lánh, chu?i c??m và dây nháy theo t?ng l?p. ??t kín d??i g?c cây là nh?ng h?p quà, ng?n thông là ngôi sao tr?ng.

scrolltop