Nh?ng b? phim Giáng sinh hay nh?t m?i th?i ??i

5 (100 %) 1 votes

Phim m? ??u b?ng c?nh tuy?t v?ng c?a m?t ng??i ?àn ông ?ang ??ng trên c?u mu?n tr?m mình xu?ng dòng sông gi?a ?êm giáng sinh l?nh giá. Ông là ng??i ?àn ông h?nh phúc trong m?t gia ?ình h?nh phúc, luôn bác ái giúp ?? m?i ng??i và có m?t s? nghi?p thành công. Cho ??n m?t ngày công vi?c kinh doanh b?t ng? c??p ?i c?a ông m?i th?, khi?n ông ng?p trong n? n?n

Th??ng ?? bèn g?i xu?ng m?t thiên th?n v?ng v? ?ã 200 n?m không tìm ???c cho mình m?t ?ôi cánh ?? giúp ?? ông, và c?ng là nhi?m v? giúp cho mình có ???c m?t ?ôi cánh vinh d?. It's a Wonderful Life (Cu?c s?ng tuy?t v?i) th??ng xuyên ??ng trong top 100 phim v? ??i nh?t c?a m?i th?i. Nó c?ng th??ng xuyên ???c chi?u l?i vì s?c m?nh gây m?i lòng và nh?ng ý ngh?a thông ?i?p giúp con ng??i l?y l?i ni?m tin yêu ??i v?i cu?c s?ng.

scrolltop