Nh?ng b?c th? g?i các chú b? ??i hay nh?t

5 (100 %) 1 votes

Cháu tên là Quy?t Th?ng, h?c sinh c?p II c?a m?t ngôi tr??ng gi?a Th? ?ô Hà N?i.

L?i ??u tiên cháu chúc các chú m?nh kh?e, vì có s?c kh?e m?i làm vi?c t?t m?i công vi?c, ?úng không ?.

Ch?c các chú không ng?c nhiên vì nh?n ???c th? c?a cháu, dù các chú không bi?t cháu là ai. B?i vì, tr??c cháu, ch?c ch?n ?ã có r?t nhi?u b?n khác vi?t th? th?m các chú. T?t c? chúng cháu ??u ch? mu?n vi?t chia s? ph?n nào nh?ng v?t v?, nh?c nh?n, nh?ng hi?m nguy mà các chú ?ang ngày ?êm tr?i qua n?i ??u sóng ng?n gió ?? b?o v? v?ng ch?c biên c??ng c?a T? qu?c, nh?t là trong giai ?o?n n??c sôi l?a b?ng th? này.

Các chú ?, dù ch?a m?t l?n ra Tr??ng Sa, Hoàng Sa, nh?ng nh? bao nhiêu ng??i Vi?t Nam khác, nh?ng ngày g?n ?ây cháu không th? không quan tâm ??n tình hình Bi?n ?ông, nh?t là t? khi Trung Qu?c h? ??t giàn khoan H?i D??ng - 981 vào th?m l?c ??a c?a Vi?t Nam. Chúng cháu r?t b?c xúc vì vi?c làm này. Qu?n ??o Hoàng Sa và Tr??ng Sa ?ã ???c ghi kh?c l?i vào nh?ng s? sách ch?ng minh t? ngàn ??i nay ?ó là c?a Vi?t Nam t?c là ng??i Vi?t ?ã sinh s?ng t? r?t lâu r?i ch? không ph?i là m?t “??o hoang” nh? Trung Qu?c ngh?. V?y mà... Cháu th?t s? lo l?ng, dù bi?t mình ch? giúp ích ???c gì. Nh?ng cháu c?ng luôn tin vào s? chi?n th?ng c?a l? ph?i, luôn tin vào tinh th?n yêu n??c c?a dân t?c ta và nh?t là tin t??ng vào lòng d?ng c?m và ý chí chi?n ??u ??n cùng c?a các chú. Các chú ?ã không ng?n ng?i r?i xa gia ?ình, r?i xa quê h??ng mình ?? ??n v?i m?t vùng bi?n xa xôi, ??y sóng gió. Cháu bi?t r?ng cu?c s?ng c?a các chú thi?u th?n v? v?t ch?t, c?a c?i, gian nan và nguy hi?m nh?ng các chú v?n c? g?ng b?o v? ch? quy?n c?a ??t n??c. Chúng cháu tin t??ng các chú s? b?o v? bi?n ??o t?i cùng, không th? ?? cho ai xâm ph?m vào nh?ng gì thu?c hình ch? S thiêng liêng c?a dân t?c.

Các chú ?, dù còn r?t nh?, nh?ng nh?ng gì ?ang di?n ra n?i bi?n kh?i c?a T? qu?c ?ã ?nh h??ng không nh? ??n suy ngh?, tình c?m c?a cháu và các b?n cùng trang l?a. B?i l?, chúng cháu ?ã mang trong mình dòng máu Vi?t Nam, tình yêu ??t n??c và ni?m t? hào dân t?c. H?n bao gi? h?t, lúc này, tình c?m dành cho các chú càng in ??m trong lòng cháu và bao b?n bè cùng trang l?a, ghi kh?c trong t?ng l?p h?c, m?i hàng cây, in d?u trong t?ng l?i th?, câu hát... Các chú ??ng bu?n nhé, cháu bi?t các chú không ? bên gia ?ình, ng??i thân nh?ng có m?t ?i?u r?t quý giá và ?áng trân tr?ng ?ó là tình c?m, t?m lòng c?a nhân dân Vi?t Nam luôn luôn dành tr?n cho các chú...

C?m ?n các chú ?ã b?o v? cho m?t cu?c s?ng yên bình trên m?i mi?n ??t n??c cho ??n ngày hôm nay và mai sau. C?m ?n các chú r?t nhi?u!

M?t ngày không xa, cháu hy v?ng mình c?ng ???c làm b? ??i ?? ???c b?o v? cho ??t n??c Vi?t Nam t??i ??p c?a chúng ta, b?o v? cho n?n hòa bình mãi mãi c?a dân t?c. M?t l?n n?a, cháu kính chúc các chú m?nh kh?e, ??y ngh? l?c v??t khó, giàu ý chí chi?n ??u và có ni?m tin b?t di?t vào chi?n th?ng t?t y?u s? x?y ra.

scrolltop