Truy?n Giáng sinh cho bé

5 (100 %) 1 votes

T?ng h?p truy?n Noel cho bé hay và ý ngh?a nh?t

Chu?i ng?c lam

?ây là m?t câu chuy?n r?t nhân v?n c?a tác gi? Fulton Oursler ???c d?ch b?i Nguy?n Hi?n Lê. Câu chuy?n còn ???c ??a vào gi?ng d?y trong môn Ti?ng Vi?t l?p 5 h?c kì I ( T?p ??c, tu?n 14, trang 134). Các nhân v?t trong truy?n ??u là nh?ng ng??i t?t, h? có t?m lòng nhân h?u, bi?t s?ng vì nhau và mang l?i h?nh phúc cho nhau trong d?p l? Noel khi?n cho không khí c?a kì ngh? l? t??ng ch?ng nh? cô qu?nh và thi?u th?n b?ng ?m áp và thân th??ng, chan ch?a tình ng??i. Chú Pie mang l?i ni?m vui cho cô bé Joan. Còn bé Joan l?i mong mu?n ?em l?i ni?m vui cho ng??i ch? gái ?ã thay m? nuôi mình. Câu chuy?n có ý ngh?a giáo d?c nh? nhàng mà sâu s?c: ?em l?i ni?m vui cho ng??i khác c?ng chính là ?em l?i ni?m vui cho b?n thân. ??ng th?i câu chuy?n còn ?? cao tính trung th?c.

Ngày cô bé Joan Grace ??y c?a b??c vào ti?m c?a Pierre Richard thì Pierre là con ng??i cô ??c nh?t thành ph?. Có l? h?i ?y các b?n ?ã ???c nghe phong phanh câu chuy?n ?ó. Nh?ng báo chí không nêu tên mà c?ng không k? chi ti?t nên hôm nay tôi xin thu?t l?i t??ng t?n. Pierre ?ã ???c ông n?i ?? l?i cho m?t c?a ti?m bán ?? c?. Trong cái t? kính nh? xíu anh ch?t ?? các th? ?? k? c?c: vòng, m? ?ay ?eo vào dây chuy?n có t? th? k? tr??c, nh?n vàng, h?p b?c, ng?c th?ch ho?c ngà ch?m tr?, t??ng nh? b?ng s?.

Bu?i chi?u, mùa ?ông hôm ?ó, m?t em gái ??ng áp trán vào t? kính, tr? m?t ngó k? t?ng v?t c? l? ?ó nh? mu?n ki?m m?t v?t gì. B?ng em ng?ng ??u lên, v? khoan khoái r?i ??y c?a b??c vào ti?m. Ti?m t?i t?m mà còn b?a bãi h?n m?t ti?n n?a. Có nh?ng ng?n t? mu?n s?p vì ch?t quá n?ng: h?p ??ng t? trang, súng l?c c? không còn dùng ???c n?a, ??ng h? chuông ?èn; còn trên sàn thì ch?t ??ng nào là giá ?? c?i trong lò s??i, ??n m?ng-?ô-lin và nh?ng ?? c? k? khó mà phân lo?i ???c. Pierre ng?i ? sau qu?y. M?c d?u m?i ngoài ba m??i mà tóc c?a anh ?ã hoa râm. Anh ngó cô bé. Em h?i :

- Th?a ông, con có th? coi chu?i ng?c lam bày ? t? kính không ??

Pierre kéo t?m màn, l?y chu?i ng?c ra ??a cho cô bé xem. Nh?ng viên ng?c lam chi?u r?c r? trong bàn tay xanh xao c?a anh. Em ?? l?y, th?t lên l?i khen :

- ??p quá! Xin ông gói l?i thành m?t gói ??p cho con.

Oierre l?nh lùng ngó em :

- Có ai sai em ?i mua h??

Th?a không. Con mua cho ch? Hai con. Ch? ?ã nuôi n?ng con t? khi má m?t. ?ây là l? Noel ??u tiên ch? em con ???c ? g?n nhau. Con mu?n t?ng ch? m?t món quà ??p.

Pierre nghi ng? h?i :

- Em có bao nhiêu ti?n?

Em m? kh?n tay ra, ?? lên bàn m?t n?m b?c xu, b?o :

- Con ?ã ??p con heo c?a con ra ??y.

Pierre Richard ngó em, v? tr?m t?. R?i anh ý t? c?m chu?i ng?c lên, s? em trông th?y giá ti?n. Nói th?ng cách nào cho em bi?t ???c? C?p m?t xanh ??y tin t??ng c?a em g?i cho anh nh? l?i v?t th??ng lòng th?i tr??c. Quay l?ng l?i em, anh b?o :

- Em ??i m?t chút nhé.

R?i v?a lúi húi làm m?t vi?c gì ?ó, anh v?a quay l?i h?i:

- Em tên gì?

- Th?a, Joan Grace.

Khi quay l?i thì trong tay anh ?ã c?m m?t gói nh? bao b?ng gi?y l?a ?? và c?t b?ng m?t b?ng l?a màu xanh lá cây. Anh ??a cho em bé và b?o:

- Này, coi ch?ng em ??ng ?ánh r?i nhé.

Em Joan m?m c??i r?ng r?, ch?y v?t v? nhà. Anh nhìn theo, m?t n?i bu?n mênh mông dâng lên trong lòng. Em nh? ?ó và chu?i ng?c lam khêu g?i l?i m?t v?t th??ng lòng không bao gi? lành h?n c?a anh. Tóc em vàng nh? lúa chín, m?t em xanh nh? n??c bi?n; m?i m?y n?m tr??c, anh ?ã yêu m?t thi?u n? c?ng có m? tóc ?ó, c?p m?t ?ó. Chu?i ng?c ?ã tính ?? t?ng nàng. Nh?ng m?t chi?c cam nhông tr??t bánh trên con ???ng tr?n tr?t m?t ?êm m?a ?ã làm tiêu tan ??c m?. T? ?ó anh s?ng cô ??c, ôn l?i hoài n?i kh? tâm. Anh ân c?n l? ?? ti?p khách, nh?ng ngoài công vi?c ra, anh th?y ??i tr?ng r?ng vô ngh?a m?t cách kh?ng khi?p. L?m lì, không giao thi?p v?i ai, anh rán quên mà không quên ???c, n?i th?t v?ng nh? s??ng mù c? m?i ngày m?i dày ??c. C?p m?t xanh c?a em Joan Grace g?i cho anh hình ?nh ng??i yêu. Vào d?p l? này, khách hàng t?i ?ông, ai c?ng b?c l? ni?m vui làm cho anh càng ?au lòng. Khách qua ???ng b??c vào ti?m, chuy?n trò, s? mó các món ??, tr? giá l?ng x?ng. ?êm Noel ?ã khuya r?i, khi ng??i khách cu?i cùng b??c ra, Pierre Richard th? phào nh? nhàng. Thôi th? là qua ???c n?m nay. Nh?ng anh ?ã l?m.

C?a thình lình m? ra, m?t thi?u n? xông vào. Anh th?y nhói ? tim: thi?u n? có v? m?t quen quen nh?ng anh không nh? rõ ?ã g?p ? ?âu, h?i nào. Tóc cô vàng hoe, m?t xanh th?m th?m. Cô im l?ng l?y trong túi xách ra m?t gói nh? bao v?i vàng m?t th? gi?y l?a ??, l?i có c? cái b?ng l?a màu xanh lá cây ?ã m? ra r?i. Và nh?ng viên ng?c lam chi?u r?c r? trên bàn:

- Chi?c chu?i ng?c lam này có ph?i c?a ti?m ông không?

Pierre ng??c m?t lên nhìn cô, nh? nhàng tr? l?i:

- Ph?i.

- Ph?i ng?c th?t không?

- Nh?t ??nh r?i. Không ph?i th? ng?c quý nh?t nh?ng ng?c th?t ?ó.

- Ông có nh? ?ã bán cho ai không?

- Bán cho m?t cô bé. Tên em là Joan. Em mua ?? t?ng quà Noel cho ch? Hai c?a em.

- Giá bao nhiêu?

Pierre nghiêm m?t ?áp:

- Tôi không khi nào nói giá ti?n khách hàng ?ã tr? cho tôi.

- Em Joan ch? có ít ??ng ti?n tiêu v?t làm sao em có ?? ti?n mua chu?i ng?c này?

Trong lúc ?ó, Pierre vu?t k? l?i t? gi?y l?a, gói l?i chu?i ng?c. Anh b?o :

- Em ?ã tr? ??t h?n h?t th?y các ng??i khác. Có bao nhiêu ti?n em ??a tôi h?t.

Hai ng??i làm thinh. C?a hàng b?ng t?nh m?ch l? th??ng. Ti?ng chuông t? m?t giáo ???ng ? g?n ?ó b?t ??u ??, v?ng v?ng ??a l?i. Cái gói nh? ??t trên bàn, v? th?c m?c dò h?i trong c?p m?t thi?u n? và c?m giác h?i sinh k? d? d?n d?p dâng lên trong lòng Pierre, t?t c? nh?ng cái ?ó ??u là do tình yêu c?a m?t em nh?.

- Nh?ng sao ông l?i làm nh? v?y?

Pierre v?a ??a gói nh? ?ó cho cô v?a tr? l?i :

- Hôm nay là ngày Noel. Tôi b?t h?nh không có ai ?? t?ng quà. Cô cho phép tôi ??a cô v? nhà và chúc cô m?t l? Noel vui v? v?i gia ?ình nhé!

Th? là trong ti?ng chuông ?? h?i, gi?a m?t ?ám ?ông vui v?, Pierre Richard và m?t thi?u n? mà anh ch?a bi?t tên, cùng nhau b??c qua m?t ngày m?i ?em l?i ngu?n hy v?ng tràn tr? trong lòng m?i ng??i. Tác gi?: Fulton Oursler

Cô bé bán diêm

Cô bé bán diêm là m?t trong nh?ng câu chuy?n c? tích hay nh?t c?a Andersen - m?t nhà v?n ng??i ?an M?ch r?t quen thu?c v?i thi?u nhi. Truy?n ???c xu?t b?n l?n ??u tiên n?m 1848 n?m trong ph?n n?m c?a quy?n: "Nh?ng truy?n c? tích m?i" c?a tác gi? và ???c d?ch ra nhi?u th? ti?ng trên th? gi?i. B?t c? ai ??c truy?n xong c?ng ??u r?m r?m n??c m?t, trào dâng m?t ni?m xúc ??ng ngh?n ngào. Th??ng quá! T?i nghi?p quá! Câu chuy?n k? v? m?t cô bé vì hoàn c?nh quá khó kh?n ph?i ?i bán diêm trong ?êm ?ông giá l?nh. M?c dù ?ã ki?t s?c vì giá rét nh?ng em v?n không th? v? nhà ?? n?m cu?n tròn trong chi?c gi??ng c? k? nh?ng ?m áp v?i lí do: n?u không bán ???c diêm thì em s? ph?i ch?u nh?ng tr?n ?òn roi c?a ng??i cha ??c ác. Càng ch? ??i, em càng th?t v?ng vì không m?t ai mua diêm cho em c? b?i nh?ng ng??i qua ???ng h? còn ?ang b?n xúng xính v?i qu?n áo m?i ?? ?i ch?i Noel ho?c v?i vã tr? v? t? ?m c?a mình v?i nh?ng b?a ?n th?nh so?n, h??ng không khí vui t??i bên nh?ng cây thông ???c trang trí r?c r?. ?ó c?ng chính là nh?ng m? ??c c?a em. Em ?ã hi v?ng và khao khát có ???c thông qua 3 que diêm bé nh? ???c qu?t lên ?? xua tan ?êm tuy?t tr?ng. M? ??c ?y gi?n d? thôi nh?ng l?i không bao gi? tr? thành hi?n th?c b?i th?n ch?t ?ã mang em ?i mãi. Câu chuy?n lên án lên án ng??i cha ??c ác cùng thói vô tâm h? h?ng c?a nh?ng ng??i qua ???ng. Qua ?ó câu chuy?n g?i g?m thông ?i?p: Hãy dành cho tr? em nh?ng gì t?t ??p nh?t. N?i các em thu?c v? là m?t mái ?m gia ?ình ??y ?? tình yêu th??ng c?a cha m?, ???c ch?m sóc và vui ch?i.

Tr?i l?nh, m?i ng??i quây qu?n bên chi?c lò s??i ?? ?ón giáng sinh, nh?ng ??a tr? thì ch? ?ón ông già noel t?i phát quà. Còn cô bé, cô ph?i lê ?ôi chân tr?n qua t?ng con ph? nh? rao bán t?ng h?p diêm nh? nho. ?ôi dép c? nát c?a cô bé ?ã b? b?n tr? ngh?ch ng?m v?t ?i m?t vào sáng nay. Càng v? khuya tr?i càng tr? l?nh h?n, ?ôi chân c?a cô bé d??ng nh? tím ng?t, trên ph? m?t s? ng??i v?n h?i h? tr? v? nhà, d??ng nh? không có ai ?? ý t?i cô bé m?c dù ?ôi m?t cô bé v?n ?ang ng??c nhìn h? v?i ánh m?t ngây th? n?a van xin, n?a ng?i ngùng. Không hi?u vì sao, cô bé ch? bán m?t h?p diêm m?t xu nh? th??ng ngày cô v?n bán mà hôm nay tuy?t nhiên không ai h?i ??n ph?i ch?ng h? vô tâm hay vì h? quá v?i vã?

Tr?i càng v? ?êm, tuy?t l?i càng r?i, kh?p n?i ph? m?t màu tr?ng xóa c?a tuy?t. Cô bé bán diêm gi? ?ã ki?t s?c, ?ôi bàn chân c?a em gi? ?ã tê bu?t, không còn m?t chút c?m giác. Gi? ?ây, cô bé ch? ??c ao m?t ?i?u h?t s?c nh? nhoi, ?ó là ???c tr? v? nhà n?m cu?n tròn trên chi?c gi??ng c? k? trong góc nh? ng? m?t gi?c t?i sáng ?? quên ?i cái ?ói, cái l?nh. Nh?ng khi ngh? t?i nh?ng l?i m?ng nhi?c, nh?ng ?òn roi vun vút c?a ng??i cha, cô rùng mình vì s? hãi r?i v?i vã b??c mau trên con ph?. ?i ???c m?t lát, cô bé l?i ??ng l?i nhìn ng?m s? ?m cúng c?a nh?ng ngôi nhà hai bên ???ng, nhà nào c?ng có m?t cây thông Noel, tr? con thì treo nh?ng chi?c bít t?t nh?n quà, ch? thì ?èn ?i?n nh?p nháy, ch? thì th?m ph?c v?i nh?ng chi?c bánh nóng h?i m?i ra lò. Có nhà còn d?n ra c? m?t bàn gà tây, r??u ngon, bánh trái trông r?t ngon lành. B?t giác cô bé nu?t n??c mi?ng, m?t hoa lên, chân tay run lên t?ng h?i, cô bé c?m th?y mình ?ói và l?nh h?n bao gi? h?t. ?ôi bàn tay cô bé càng ngày càng xi?t ch?t l?y ng??i c? gi? l?i chút h?i ?m nh? nhoi, cô bé lê ?ôi chân l?nh cóng b??c ?i trong ti?ng nh?c giáng sinh r?n ràng kh?p n?i, dòng ng??i thì v?n th?n nhiên qua l?i m?ng vui ngày chúa ra ??i.

Su?t m?t ngày tr?i em không bán ???c gì c?, c?ng không ai b? thí cho em chút nào. Cô bé ?ói rét ?áng th??ng v?n ph?i lang thang trên ???ng d??i cái ti?t tr?i l?nh giá ?? bán t?ng h?p diêm. Nh?ng bông tuy?t bám ??y trên mái tóc xõa dài trên l?ng em, em c?ng không ?? ý và em c?ng không còn c?m giác. M?i nhà, c?a s? ??u r?c r? ánh ?èn, trên kh?p con ph? m?i ng?ng quay t?a ra th?m n?c. ?êm giáng sinh mà nên nhà nào c?ng vui v? ?n u?ng linh ?ình. Nhìn th?y v?y, em l?i nh? l?i n?m x?a, khi ng??i bà hi?n h?u yêu quý c?a em còn s?ng, em và bà vui v? ?ón giáng sinh ? nhà, c?ng có ng?ng quay, c?ng có bánh th?m,c?ng có qu? ng?t. Nh?ng th?t không may, th?n ch?t ?ã c??p bà r?i xa em, tài s?n ng??i cha tiêu tán h?t và em ?ã ph?i r?i xa ngôi nhà xinh ??p và ?m áp n?i có dây tr??ng xuân qu?n quanh ?? r?i t?i m?t xó t?i t?m t?i tàn ?m m?c. Ngày nào, em c?ng ch?u nh?ng ?òn roi c?a ng??i cha và nh?ng l?i ch?i r?a m?ng nhi?c t?i th?m t?. Cô bé ng?i nép mình vào m?t góc t??ng gi?a hai ngôi nhà, em thu ?ôi chân l?i, hai bàn tay ôm ch?t l?y cho ?? rét nh?ng m?i lúc em l?i càng c?m th?y rét h?n. Em r?t mu?n ???c v? nhà, nh?ng em không th? nào v? ???c n?u nh? ch?a bán ???c bao diêm nào hay ch?a có ai b? thí cho em m?t xu. N?u em tr? v? nh? v?y, ch?c ch?n em s? b? ng??i cha mình ?ánh ??p b?ng nh?ng phát roi h?n trên l?ng. V? l?i, có tr? v? thì c?ng rét v?y thôi, hai cha con em ? trên gác, m?c dù ?ã l?y nh?ng m?nh gi? nhét vào nh?ng khe h? trên b?c vách nh?ng nh?ng lu?ng gió rét v?n th?i rít vào trong nhà không ng?t. ??n lúc này, ?ôi bàn tay em c?ng ?ã tê c?ng. Chà! Giá nh? ???c qu?t m?t que diêm ?? s??i, giá nh? em ???c qu?t m?t que ?? h? cho ?ôi bàn tay b?t l?nh giá.

scrolltop