BRV CMS
Thiên lí chi hành, thủy vu túc hạ

Hướng dẫn cấu hình album

4.5 - 2 đánh giá

Bài viết này hướng dẫn cấu hình các album hình ảnh, dùng để cấu hình các vị trí cần hiển thị 1 album ảnh

1. Tạo mới album

Đường dẫn: Tài nguyên > Album

Nhập các thông tin ở form bên phải

  • Tên album
  • Mô tả album

2. Chỉnh sửa album

Ở table bên phải mỗi dòng trong table đại diện cho 1 album ảnh

Ở cột ngoài cùng bên trái chứa 3 button có chức năng như sau

  • Chỉnh sửa tên mà mô tả album (nút ngoài cùng bên trái)
  • Cấu hình các hình ảnh trong album (nút hình răng cưa chính giữa)
  • Xoá album (nút màu đỏ)

3 . Cấu hình album

Truy cập vào button hình răng cưa (ở phần 2)

  • Chọn hình ảnh ở trong phần quản lý ảnh bằng cách nhấn nút Choose
  • Sau khi chọn xong ảnh nhấn Submit

Kết quả sau khi thêm hình ảnh vào album

Các hình ảnh trong album có thể chỉnh sửa

  • Tên ảnh
  • Link ảnh

Sau đó nhấn nút Cập nhật bên cạnh để update nội dung vừa chỉnh sửa

 

Bình luận

Bài viết liên quan

scrolltop