BRV CMS
Thiên lí chi hành, thủy vu túc hạ

Hướng dẫn cấu hình menu

5 - 1 đánh giá

Menu là danh sách các page được sắp xếp theo thứ tự và được sử dụng để cấu hình trong website

I. Tạo nhóm menu

Truy cập vào Menu > Danh sách menu

  • Form bên trái : Create / Edit menu => Tạo nhóm menu mới
  • Table bên phải : Danh sách các nhóm menu

Note: Bước này thường không phải cấu hình thêm, sử dụng Main menu làm menu chính

II. Cấu hình chỉnh sửa menu trong nhóm menu

2.1 Truy cập

Sidebar chọn: Menu > Cấu trúc menu

Trong page Cấu trúc menu : chọn Mainmeu > Nhấn Lọc dữ liệu

  • Form bên trái : Khởi tạo menu mới
    • Tên menu
    • Menu cha
    • Template menu: Định nghĩa các template của các menu
  • Table bên phải: Danh sách các page đã tạo

2.2 Chỉnh sửa cấu hình các menu (page)

Click vào button chỉnh sửa ở cột Action

Click vào các tab tương ứng với các thành phần cấu hình của page

Note: Mỗi page tuỳ vào các thông tin cần cấu hình sẽ có các tab khác nhau

2.3 Hướng dẫn cấu hình page có template là nhóm bài viết

Truy cập vào bài viết sau để thực hiện : https://nguyentrongpho.com/huong-dan-cau-hinh-page-nhom-bai-viet 

Bình luận

Bài viết liên quan

scrolltop