T?ng h?p nh?ng làng ngh? th? công quanh Hà N?i

3.6 (72.4 %) 179 votes

Các b? m? ?i, mùa hè th?t s? là m?t mùa tuy?t v?i vô cùng, vì t?m b? l?i bài v? b?n r?n, các b?n bé s? ???c th?a thuê khám phá, t?n h??ng muôn vàn ?i?u m?i m?, l? l?m. M?t chuy?n ?i trong ngày, tham quan các làng ngh? th? công quanh quanh Hà N?i là g?i ý c?c kì hay ho, là tr?i nghi?m có m?t không hai ??i v?i các b?n bé, vì v?a ???c t?n h??ng không khí yên bình c?a làng quê Vi?t Nam, v?a ???c tìm hi?u v? nh?ng giá tr? l?ch s?, v?n hóa truy?n th?ng, l?i v?a ???c t?n m?t, t?n tay tr?i nghi?m, khám phá, t? làm ra nh?ng món ?? th? công r?t xinh n?a.

Tu?i th? c?a ng??i l?n chúng mình ?ã t?ng háo h?c v?i hai ch? “Hè v?” ?? ???c v? quê, ???c làm nh?ng th? xinh x?o m?t tí, lem nhem m?t tí, t? m?n m?t tí… - nh?ng th? “??c s?n” ch? ? quê m?i có ch? ? thành ph? thì còn lâu m?i tìm th?y. Là nh?ng sáng ng?i b?n r?m, làm ch?i v?i bà, là chi?u chi?u ch?y ra ??u ngõ xem ông c? râu tóc b?c ph? mà tay tho?n tho?t n?n tò he, là ngó nghiêng các cô các ch? ?an qu?t nan, là ng?n ng? ng?m các bác các chú n?n bình g?m… V?y thì, mùa hè này, các b? m? hãy cho các b?n bé xíu xíu ???c t?n h??ng h?t nh?ng tò mò, háo h?c, ng?c nhiên, ng? ngàng nh? chúng mình ngày x?a ?y, b?ng cách ??a các b?n ý v? th?m nh?ng làng ngh? th? công còn ??m s?c d?u truy?n th?ng xa x?a nhé.

Trong bài vi?t d??i ?ây, VnDoc xin li?t kê nh?ng làng ngh? th? công siêu hay ho, ??m b?o s? là nh?ng ?i?m ??n không th? b? l? cho hành trình khám phá mùa hè c?a bé yêu và c? gia ?ình. Nh?ng làng ngh? này ??u ? ngay c?nh th? ?ô Hà N?i, cách Hà N?i không quá xa, c?c kì ti?n l?i cho vi?c di chuy?n và lên k? ho?ch th?m thú trong tr?n m?t ngày. V?i các gia ?ình ? xa, ?ây c?ng là nh?ng g?i ý c?c kì thú v? bên c?nh nh?ng ??a ?i?m quen thu?c nh? L?ng Bác, H? G??m, Tháp Rùa… khi b? m? lên k? ho?ch cho bé th?m Hà N?i hè này ??y nhé.

scrolltop