BRV CMS
Thiên lí chi hành, thủy vu túc hạ

Hướng dẫn cấu hình page nhóm bài viết

5 - 1 đánh giá

Page nhóm bài viết là page hiển thị danh sách bài viết của một nhóm bài viết

1. Cấu hình nhóm bài viết

Truy cập : Bài viết > Nhóm bài viết 

Sau khi có nhóm bài viết, viết các bài viết và cấu hình các bài viết này vào nhóm vừa tạo

Hoàn thành xong bước này chúng ta đã có 1 nhóm bài viết và các bài viết thuộc nhóm đó, bước tiếp theo chúng ta tạo 1 page để hiển thị nhóm bài viết vừa tạo

2. Cấu hình page 

Page hiển thị nhóm bài viết có template là : Nhóm bài viết

Truy cập: Menu > Cấu trúc menu 

Tạo một page có template là : Nhóm bài viết

Vào chỉnh sửa page đó và cấu hình page nhóm bài viết cho nó

 

Bình luận

Bài viết liên quan

scrolltop